ប្រទេស  វត្ថុ​ សមុច្ច័យ ស្ថាប័ន     ការផ្ដល់មតិ     ភាសា

ភាសា

ចែករំលែកនូវមតិរបស់អ្នក

យើងចង់បានមតិយោបល់ពីអ្នក។ តើអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្ដេចពី បណ្ណសារឌីជីថលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អាស៊ាន​ (ACHDA) ដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្ដផ្ដល់ជូនអ្នកនូវ បទពិសោធន៍ដ៍សំបូរបែបឈានទៅធ្វើឲ្យគេហទំព័រនេះកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៅទៀត
  1 2 3 4 5
ផ្ទាំងបង្ហាញ / របៀបប្រើប្រាស់ (ជាទូទៅ)
បទបង្ហាញពីមាតិកា
សារៈសំខាន់នៃមាតិកា
របៀបប្រើទម្រង់ជា 3D

មតិរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើដោយជោគជ័យ

ការបញ្ជូនមតិរបស់អ្នកមិនជោគជ័យទេ។ សូមព្យាយាមម្ដងទៀត

ASEAN Cultural Heritage Digital Archive

បណ្ណសារឌីជីថលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អាស៊ាន​​ (ACHDA) ត្រូវបានប្រារព្ធឡើង ដើម្បីបង្ហាញពីភាពសំបូរបែបនិងភាពផ្សេងៗគ្នានៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៃ បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន ក៏ដូចជាបង្ហាញកំណប់ទ្រព្យដ៏មានតម្លៃដែលមានវត្ថុវិចិត្រនិងប្រវត្តិសាស្ដ្រដែលគួរឲ្យកោតសរសើរ

អូសបន្ដ

Dive into the fascinating stories behind the
ASEAN Cultural Heritage Digital Archive’s collection of cultural treasures.
Let experts guide you on a journey through the shared history and culture of
ASEAN in the ACHDA e-exhibitions.